Algemeen Pensioenfonds

Solidariteit

Elke kring vormt een financieel afgescheiden geheel. De deelnemers binnen iedere kring zijn solidair met elkaar. Zij delen de financiële mee- en tegenvallers in de kring. Als onderdeel van Delta Lloyd APF profiteert u samen met andere kringen van schaalvoordelen. Ook als u een eigen kring start.

Solidariteit binnen de kring

In een gedeelde kring delen de deelnemers het pensioenvermogen met elkaar. Ze delen daarmee de beleggingsopbrengsten en de biometrische risico’s: arbeidsongeschiktheids-, overlijdens- en langlevenrisico. 

Beleggingsopbrengsten

We laten het pensioengeld per kring beleggen door een professionele vermogensbeheerder. Zo profiteren alle deelnemers in de kring van een gezamenlijke, slagvaardige beleggingsaanpak. De kosten en de opbrengsten van de beleggingen delen ze met elkaar. Is de beleggingswaarde hoog genoeg? Dan krijgen alle deelnemers in de kring een toeslag. Blijven de beleggingsresultaten achter? Dan is er geen of minder ruimte om de pensioenen te verhogen. Alleen in het uiterste geval verlagen we de pensioenen. 

Arbeidsongeschiktheid en overlijden

Als een deelnemer arbeidsongeschikt raakt of overlijdt, draagt de kring de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. 

De eerste jaren na de oprichting van Delta Lloyd APF zijn de kringen wellicht nog niet groot genoeg om deze risico’s zelf te dragen. Daarom kiest Delta Lloyd APF ervoor om deze risico’s in de beginperiode te verzekeren. Tot de kring voldoende groot is om ze zelf te dragen. Start u een eigen kring? Dan bepaalt u bij de start of u de risico’s op arbeidsongeschiktheid en overlijden wilt verzekeren. Natuurlijk in overleg met het bestuur en passend binnen de risicohouding. 

Langleven

Hoe langer deelnemers leven, hoe langer de kring pensioenen uitkeert. Een stijgende levensverwachting van de deelnemers betekent dat de kring meer geld moet reserveren voor toekomstige uitkeringen. Langer leven heeft dus gevolgen voor de dekkingsgraad van de kring. Gelukkig kunnen we dit gedeelde risico beperken. In de premie houden we namelijk rekening met de verwachte stijging van de levensverwachting. Zo loopt de kring alleen langlevenrisico als de levensverwachting meer stijgt dan verwacht. 

Profiteren van gezamenlijke schaalvoordelen

Ook buiten de kring geldt een bepaalde solidariteit. Delta Lloyd APF telt meerdere kringen die allemaal onder één gemeenschappelijk professioneel bestuur vallen en hetzelfde administratiesysteem kunnen gebruiken. De schaalvoordelen hiervan komen ten gunste van alle kringen. Ook op het gebied van vermogensbeheer delen de kringen de schaalvoordelen van het grotere geheel. Overstijgt het totale vermogen van alle kringen een bepaald bedrag? Dan krijgen alle kringen korting op de kosten voor vermogensbeheer. Hoe hoger het totale vermogen van Delta Lloyd APF, hoe hoger de korting. Lees meer

Bescherming tegen invloeden van buiten de kring 

De volgende mechanismes beschermen de afzonderlijke kringen tegen negatieve situaties buiten de kring:

  • Ringfencing: Elke kring vormt een afgescheiden financieel geheel. Een tekort in de ene kring heeft dus nooit gevolgen voor een andere kring. 
  • Bescherming tegen financiële risico’s die horen bij de bedrijfsvoering: Om deze risico’s te kunnen dragen hebben we een weerstandsvermogen. Wij zorgen zelf voor voldoende weerstandvermogen. De financiering komt dus niet ten laste van de kringen.
  • Bescherming bij faillissement: Mocht Delta Lloyd APF ooit betalingsproblemen krijgen, dan kan het vermogen van de kringen niet worden aangesproken. Het vermogen in de kring is en blijft van de deelnemers.
Sluiten
Sluiten