Algemeen Pensioenfonds

Privacy Statement

Stichting Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (hierna Delta Lloyd APF) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Delta Lloyd APF verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 

Delta Lloyd APF heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna FG), als beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De FG ziet er op toe dat de verwerking binnen Delta Lloyd APF in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een financiële dienst vragen wij u om uw persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de pensioenregeling en om te voldoen aan wettelijke regelingen. Daarnaast kan Delta Lloyd APF uw informatie met maatschappijen binnen de Delta Lloyd Groep delen om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. 

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten.

Raadplegen databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Delta Lloyd APF uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingcis.nl

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze in principe alleen voor de medisch adviseur toegankelijk zijn. 
Als de medisch adviseur gegevens van een arts of andere hulpverlener nodig heeft, dan zal altijd eerst uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. De medisch adviseur moet dan aangeven waarom hij deze informatie nodig heeft en welke gegevens het betreft. Voor deze medische gegevens geldt dat zij worden beheerd onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. 
Voor de behandeling van een aanvraag voor een verzekering of van een claim kan het nodig zijn dat bepaalde medewerkers kennis nemen van hiervoor strikt noodzakelijke medische gegevens. De medisch adviseur zal hen dan die medische gegevens verstrekken die van belang zijn voor de acceptatie van een verzekering of het behandelen van een claim. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot kennis van medische gegevens. 

Soms is onderzoek of een beoordeling nodig door een niet bij Delta Lloyd APF werkzame arts. In dat geval wordt de met de machtiging verkregen medische informatie naar deze arts gezonden. U kunt uw machtiging altijd schriftelijk intrekken. 
Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden. 

Recht op inzage en correctie

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u zelf uw persoonsgegevens raadplegen en wijzigen in het deelnemersportaal of ons om een opgave vragen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens verstrekken. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk om correctie of verwijdering van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan Delta Lloyd APF. Om uw verzoek in behandeling te nemen ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatiebewijs. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.  

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Delta Lloyd APF ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten van maatschappijen binnen de Delta Lloyd Groep die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit bij ons aangeven. 

Opname van telefoongesprekken

Delta Lloyd APF kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan het Delta Lloyd APF telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.  

Cookies

Delta Lloyd APF maakt bij deze site gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Als uw browser geen (functionele) cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van het Delta Lloyd APF. Klikt u op niet akkoord, zal het Delta Lloyd APF alleen gebruik maken van zogenaamde functionele cookies. Sommige onderdelen van de website kunnen dan niet goed werken.

De door het Delta Lloyd APF gebruikte functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van deze site. 

Het Delta Lloyd APF maakt daarnaast gebruik van first party cookies die niet noodzakelijk zijn voor de technische werking van deze site. De door het Delta Lloyd APF geplaatste cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de ‘gebruikerssessie’. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op de gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden de volgende keer dat u onze website bezoekt. 

Delta Lloyd APF heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Indien u niet wilt dat Delta Lloyd APF cookies gebruikt, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.  

Vragen

Als u vragen heeft over het privacystatement of over de wijze waarop Delta Lloyd APF met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich wenden tot onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met Delta Lloyd APF.

 

Sluiten
Sluiten