Algemeen Pensioenfonds

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Delta Lloyd APF heeft een onafhankelijk en professioneel bestuur. Voor bepaalde beslissingen heeft het bestuur goedkeuring nodig van het belanghebbendenorgaan. Dit orgaan vertegenwoordigt werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur heeft een aantal werkzaamheden uitbesteed aan professionele marktpartijen.

Bekijk de video over de organisatie van Delta Lloyd APF

Onafhankelijk en professioneel bestuur

Een onafhankelijk bestuur betekent dat de bestuurders geen banden hebben met onze oprichter Delta Lloyd, met partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed of met de werkgevers in het pensioenfonds. De bestuurders zijn professionals die beslissingen nemen met een onafhankelijke blik, in het belang van de deelnemers en werkgevers.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur?

 • Vaststellen van de doelstellingen en uitgangspunten per kring, zoals het toeslagenbeleid en de risicohouding.
 • Bepalen van het dagelijks beleid. 
 • Aangaan van overeenkomsten met leveranciers en partners.
 • Bepalen van het strategisch beleggingsbeleid: bepalen van de beleggingscategorieën (voor de collectiviteitkringen), richtlijnen en kaders, risicobeheersing en rapportages.
 • Monitoren van uitbestede werkzaamheden.
 • Zorgen voor een evenwichtige behartiging van de belangen van actieve en inactieve deelnemers en gepensioneerden in de verschillende kringen.
 • Verantwoording afleggen aan de belanghebbenden.
 • Zorgen voor adequate communicatie met de belanghebbenden en de betrokken werkgevers.
 • Rapporteren aan de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Maak eens kennis met het bestuur van Delta Lloyd APF.

Raad van toezicht 

De raad van toezicht controleert het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ook bij de benoeming van nieuwe bestuursleden heeft zij een belangrijke stem. Net als de bestuurders, zijn de leden van de raad van toezicht onafhankelijk. Ze hebben geen banden met Delta Lloyd, met partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed of met de werkgevers of deelnemers in het pensioenfonds. De leden van raad van toezicht zijn:

 • Marcellino Kropman;
 • Margreet Oostenbrink;
 • Rob Oosterhout.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. De hoofdtaken van het bestuursbureau zijn als volgt samen te vatten:

 • monitoren en rapporteren over uitvoering;
 • ondersteunen bij beleidsvorming, advies en overeenkomsten verzorgen;
 • onderhouden van interne en externe relaties;
 • (dagelijks) coördineren en verzorgen van administratieve ondersteuning;
 • verzorgen van klachtenafhandeling;
 • verzorgen van ondersteunende processen (zoals ICT en financiële administratie).

Collectiviteitkringen

Delta Lloyd APF biedt ruimte voor drie gedeelde collectiviteitkringen en meerdere eigen kringen. In een gedeelde kring kunnen meerdere werkgevers en pensioenfondsen hun pensioenregeling onderbrengen. Iedere kring vormt een afgescheiden financieel geheel waarbinnen de deelnemers hun pensioenvermogen en de risico’s delen. Het pensioengeld wordt per kring belegd. Lees meer over de collectiviteitkringen.

Inspraak via het belanghebbendenorgaan

De kringen van Delta Lloyd APF kunnen invloed uitoefenen via het belanghebbendenorgaan. Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur namens de kring(en) die ze vertegenwoordigt. Voor belangrijke onderwerpen die de kringen raken, heeft het bestuur ook goedkeuring van het belanghebbendenorgaan nodig. Dit geldt onder meer voor de volgende onderwerpen:

 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
 • liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
 • wijziging of sluiting van de collectiviteitkring;
 • het strategische beleggingsbeleid;
 • de premie, waaronder mede wordt begrepen de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 • het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
 • vaststelling van een herstelplan;
 • het terugstorten van premie of geven van premiekorting, en;
 • vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten. 

Uitbesteding van diensten aan partners

Delta Lloyd APF staat voor hoogwaardige dienstverlening. Daarom kiest het bestuur ervoor om bepaalde diensten uit te besteden aan professionele marktpartijen. Met de gekozen partners hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening. Het bestuursbureau monitort of de partners die afspraken goed nakomen en rapporteert daarover aan het bestuur. Lees meer over uitbesteding.

We hebben onder meer de volgende diensten uitbesteed:

 • Pensioenadministratie en communicatie: aan Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Lees meer over deze partner.
 • Integraal vermogensbeheer: aan Delta Lloyd Asset Management N.V. Lees meer over deze partner.
 • Actuarieel advies: aan een onafhankelijk adviserend actuaris.
 • Compliance: een onafhankelijke compliance officer.

Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een certificerend actuaris en een accountant.

 

Sluiten
Sluiten